Hoogheemraadschap van Delfland – Watervergunning – Stationsweg Hoek van Holland

Aanvraag voor overig

Z-23-106032 Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben het besluit genomen om een watervergunning te verlenen voor het in de beschermingszone (buitenzijde) van de primaire waterkering (de Delflandsedijk), in open ontgraving, aanleggen en hebben van een telecommunicatietracé en bijbehorende mantelbuizen op de locatie ter hoogte van Stationsweg 104 Hoek van Holland. Het besluit kunt u raadplegen via de bijlage bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om het besluit en de bijbehorende stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens. Het besluit is bekendgemaakt door toezending daarvan aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf 6 februari 2024 tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op werkdagen van 9:00-16:00 uur op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl, graag onder vermelding van het boven in dit document genoemde zaaknummer.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Hoek van Holland. Bekijk alle Bekendmakingen Hoek van Holland in Hoek van Holland.

https://hoekvanhollandkrant.nl/bekendmakingen-hoek-van-holland/

Deel dit bericht:

Redactie Hoek van Hollandkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Hoek van Hollandkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Hoek van Holland.

Gerelateerde berichten